Предишен вид: Euphydryas cynthiaСледващ вид: Melitaea cinxia Към видовия списък Към началото

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)   

 

Систематика: Много изменчив вид, някои негови форми и подвидове се смятат за отделни видове от някои автори.

Ареал: Средна и източна Европа, умерена западна Азия.

Разпространение в България: Много локален главно в планините, на надморска височина от морското равнище до 2000 м. Засега известен от Сливенска Стара Планина, Витоша, Рила, Пирин, Родопите и южното Черноморие.

Биотоп: Тревисти ливади и поляни в гори и покрайнините им.

Биология: Едно поколение от април до юли според надморската височина. Гъсениците се хранят с обикновено синьоглавче (Succisa pratensis), самогризка (Scabiosa), жълта тинтява (Gentiana lutea) и орлови нокти (Lonicera periclymenum) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Необходими са целенасочени изследвания с цел да се изясни състоянието на този локален и малочислен вид в България.  IUCN категория: Data  Deficient, вероятно Vulnerable. Вписан е в Допълнение II на Бернската Конвенция (CITES) и в Червената Книга на Дневните Пеперуди в Европа с категория Уязвим (Vulnerable). Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

Предишен вид: Euphydryas cynthiaСледващ вид: Melitaea cinxia Към видовия списък Към началото