Предишен вид: Scolitantides orionСледващ вид: Glaucopsyche iolas Към видовия списък Към началото

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)   

 


Снимка: Стоян Бешков

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: От морското равнище до около 1500 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести поляни, ливади, каменисти тревисти склонове, покрайнини на гори и т.н.

Биология: Две поколения годишно от април до септември. Гъсениците се хранят с различни бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен вид, не е застрашен у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern. Внесен е в Червената Книга на Дневните Пеперуди в Европа с категория Уязвим (Vulnerable).