Предишен вид: Cupido osirisСледващ вид: Cupido alcetas Към видовия списък Към началото

Cupido argiades (Pallas, 1771)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Everes argiades
 
Ново

Ареал: Умерена Евразия, редовно достига Северна Европа като мигрант.

Разпространение в България: От морското равнище до 2300 м надм. вис., най-често в равнинните и нископланинските райони.

Биотоп: Храсталачести поляни, ливади, люцернови полета, тревисти склонове и т.н.

Биология: Две поколения от април до август. Гъсениците се хранят с различни бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и сравнително често срещан вид, не е застрашен предвид на широкото разпространение на подходящи биотопи. IUCN категория: Lower risk, least concern.

Ново
 

Предишен вид: Cupido osirisСледващ вид: Cupido alcetas Към видовия списък Към началото