Предишен вид: Cupido minimusСледващ вид: Cupido argiades Към видовия списък Към началото

Cupido osiris (Meigen, [1829])   

 

Ареал: Южна Европа и Турция до Средна Азия.

Разпространение в България: Много локален от морското равнище до около 1200 м надм. вис., най-много съобщения има от планинските райони в западната, югозападната и южната част на страната.

Биотоп: Топли тревисти и скалисти места, обикновено на варовит терен.

Биология: Две поколения от май до август. Гъсениците се хранят с Onobrychis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид с неясен статут у нас. IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, near threatened.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Cupido minimusСледващ вид: Cupido argiades Към видовия списък Към началото