Предишен вид: Plebeius aroaniensis Следващ вид: Plebeius ripartiiКъм видовия списък Към началото

Plebeius orphicus (Kolev, 2005)   

Име в Tolman & Lewington (1997): ---

Орфическа синевка

Систематика: Описвайки този таксон, аз го причислих в ранг на подвид към наскоро описания от югоизточна Турция P. dantchenkoi (Lukhtanov & Wiemers, 2003) поради еднаквия брой хромозоми на двата таксона. Предвид обаче на някои стабилни морфологични разлики между тях, както и на значителната отдалеченост на ареалите им (над 1500 км), смятам, че е по-целесъобразно те да се приемат за два отделни вида (Kolev 2005c).

Ареал: Родопски ендемит, чийто ареал се намира почти изцяло на българска територия. Наскоро беше намерен и в едно находище в Гърция (Lafranchis et al. 2007).

Разпространение в България: Карстови райони в западните Родопи от 300 до около 1500 м надм. вис. (Kolev 2005c).

Биотоп: Сухи скалисти, често стръмни места на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно от края на юни до края на юли. Гъсениците се хранят с Onobrychis (Fabaceae) (Lafranchis et al. 2007).

Стeпен на застрашеност: Този забележителен ендемичен вид е извънредно локален, обикновено малочислен и с много ограничен ареал у нас, въпреки че не е пряко застрашен. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България и да бъде защитен със закон.

 
 
 

Предишен вид: Plebeius aroaniensis Следващ вид: Plebeius ripartiiКъм видовия списък Към началото